Bookmark and Share

Korunka k Božímu Milosrdenství

Divine Mercy Chaplet in Czech       

Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého

Otče náš, jenž jsi na nebesích

Zdrávas Maria
 
Věřím v Boha

Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev,
Duši a Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Jěžíše Krista,
na smír za hříchy naše i celého světa.

Pro jeho bolestné utrpení bud' milosrdný k nám
i k celému světu.      10 xTento desátek se modlí celkem  5 x   .
Na zakončení:

3 x     Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý nesmrtelný,
smiluj se nad námi a nad celým světem.


Úvodní modlitby v plném znění :

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš,
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný.

 

To download the free mp3 audio recording, right / double click on the play button 
Chcete-li stáhnout zdarma mp3 audio nahrávání, vpravo / dvakrát klikněte na tlačítko Play